Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại thị trấn Đầm Dơi, từ 24 – 26/11/2014 - Liên hệ đăng ký 0917 037 326 hoặc 0945 933 675

Quy trình đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(09:39 - 20/01/2014)(Lượt xem: 567)

Quy trình đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngoài các Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp và Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

1. Đăng ký đầu tư đối với dự án trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

2. Đăng ký đầu tư đối với dự án trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
3. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
4. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
5. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
6. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của thủ tướng chính phủ
7. Đăng ký đầu tư đối với dự án trong nước gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
8. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
9. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư
10. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư
11. Điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án đầu tư sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của thủ tướng chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định
12. Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư
13. Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư
14. Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư
15. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
16. Thủ tục thanh lý dự án đầu tư
17. Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư
18. Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)
19. Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)
20. Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
21. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)
22. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)
23. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
24. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiêp hoặc chi nhánh)
25. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)
26. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
27. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)
28. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)
29. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
30. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)
31. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh)
32. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp)
33. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)
34. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh)
35. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp)
36. Lập Chi nhánh (đối với trường hợp đầu tư trực tiếp nước ngoài)
37. Lập Văn phòng đại diện (đối với trường hợp đầu tư trực tiếp nước ngoài)
38. Đăng ký Văn phòng điều hành
39. Đăng ký chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài)
40. Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (Đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)
41. Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài)
42. Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài)
43. Thanh lý dự án đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài)
44. Chấp thuận đề xuất dự án BOT, BTO, BBT của nhà đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài)
45. Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài)
46. Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài)
47. Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài)
48. Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án
49. Thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Trở lại

Người đăng: Lê Văn Công
Nguồn tin: sokhdt.camau.gov.vn

 

Thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

Phan Nhựt Cường (XT-TM-DL)

nhutcuong

Phạm Thành Hiếu (XT-TM-DL)

thanhhieusnv

Hotline: 0780 3827985

Tin vắn

1. Khách Sạn Địa Ốc

Số sao: 

Địa chỉ: Số 11 - 16 , Cao Thắng, phường 8, TP. Cà Mau.
Điện thoại 0780.3818377 - 3818365
Fax: 0780.3818366
Email: diaochotel@gmail.com;
Số lượng phòng: 49 phòng
Giá cho thuê phòng : thấp nhất 100.000 VNĐ cao nhất 300.000 VNĐ
-------------------------------------------------------------------------------------
Hotline: 0935 222426
Yahoo YM: nhutcuong81
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG

Cho thuê Nhà  nguyên căn Mặt Tiền, Nhà Khu Trung Tâm TP Cà Mau, ngay cổng chợ đêm TP Cà Mau 
- Địa chỉ : An Dương Vương, F7, TP Cà Mau.
(Cách Siêu thị Nguyễn Kim 50m, Khu trung tâm thương mại F7; TP Cà Mau)
- Hướng: đông
- Nhà 3 mặt tiền; 01 trệt và 07 lầu..

Liên hệ chính chủ: ĐT 0935 600 900; 0962 100 400.

Xem File ảnh gốc

3. Hội chợ Hàng tiêu dùng - Cà Mau 2014

 Trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Cà Mau (CTIP) kính mời các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Hội chợ Hàng tiêu dùng - Cà Mau 2014.

4. Danh sách và thông tin về các đầu mối doanh nghiệp phân phối tại Nga

 Để tăng cường công tác kết nối thông tin, XTTM nhằm thúc đẩy XK các sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm sang thị trường Nga trong thời gian tới, Cục XNK (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Cơ quan đại diện Liên bang Nga tại Việt Nam tổng hợp danh sách và thông tin về các đầu mối DN phân phối tại Nga hiện đang có nhu cầu NK hàng nông sản, thủy sản và thực phẩm.

5. Doanh nghiệp LB Nga cần hợp tác kinh doanh các mặt hàng nông thủy hải sản

 Công ty “DILAN” là một trong những doanh nghiệp chuyên về bán buôn và bán lẻ tại thị trường tỉnh Primorye, Viễn Đông, LB Nga. Hiện tại công ty đang có nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm nông thủy hải sản của Việt Nam như cá (cá ngừ, cá rô phi, cá tra-basa, tôm đông lạnh), gạo, đường chè, lạc, hạt điều, các loại rau củ quả…

quảng cáo

Liên kết website