Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại thị trấn Đầm Dơi, từ 24 – 26/11/2014 - Liên hệ đăng ký 0917 037 326 hoặc 0945 933 675

Quy trình đăng ký kinh doanh (từ 1 - 96)

(09:40 - 20/01/2014)(Lượt xem: 807)

Quy trình đăng ký kinh doanh của các đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1- Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

2- Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
3- Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
4- Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
5- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
6- Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
7- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
8- Thông báo tăng vốn điều lệ doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
9- Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
10- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
11- Thông báo thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
12- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
13- Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
14- Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
15- Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
16- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
17- Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
18- Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
19- Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
20- Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai Một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
21- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
22- Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
23- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
24- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
25- Thông báo tăng vốn điều lệ doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
26- Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
27- Thông báo thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

 28- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

29- Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
30- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
31- Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
32- Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
33- Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
34- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
35- Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
36- Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
37- Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
38- Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
39- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
40- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
41- Thông báo thay đổi người đại diện doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
42- Thông báo tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
43- Thông báo thay đổi thành viên của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
44- Thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của thành viên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
45- Thông báo thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
46- Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
47- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
48- Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
49- Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
50- Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
51- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
52- Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

 53- Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần

 54- Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần

55- Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần
56- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần
57- Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần
58- Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối với công ty cổ phần
59- Đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
60- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
61- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
62- Thông báo thay đổi tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
63- Thông báo thay đổi giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
64- Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
65- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty cổ phần
66- Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần
67- Thông báo thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty cổ phần
68- Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần
69- Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty cổ phần
70- Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
71- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
72- Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp doanh
73- Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh
74- Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh
75- Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh
76- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty hợp danh
77- Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
78- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
79- Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

 80- Thông báo thay đổi thành viên đối với công ty hợp danh

81- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty hợp danh
82- Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh
83- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty hợp danh
84- Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh
85- Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty hợp danh
86- Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
87- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
88- Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

89- Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân

 90- Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân

91- Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
92- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối doanh nghiệp tư nhân
93- Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
94- Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
95- Đăng ký tăng, giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân
96- Đăng ký bán doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân
 
 
 

Trở lại

Người đăng: Lê Văn Công
Nguồn tin: sokhdt.camau.gov.vn

 

Thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

Phan Nhựt Cường (XT-TM-DL)

nhutcuong

Phạm Thành Hiếu (XT-TM-DL)

thanhhieusnv

Hotline: 0780 3827985

Tin vắn

1. Khách Sạn Địa Ốc

Số sao: 

Địa chỉ: Số 11 - 16 , Cao Thắng, phường 8, TP. Cà Mau.
Điện thoại 0780.3818377 - 3818365
Fax: 0780.3818366
Email: diaochotel@gmail.com;
Số lượng phòng: 49 phòng
Giá cho thuê phòng : thấp nhất 100.000 VNĐ cao nhất 300.000 VNĐ
-------------------------------------------------------------------------------------
Hotline: 0935 222426
Yahoo YM: nhutcuong81
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG

Cho thuê Nhà  nguyên căn Mặt Tiền, Nhà Khu Trung Tâm TP Cà Mau, ngay cổng chợ đêm TP Cà Mau 
- Địa chỉ : An Dương Vương, F7, TP Cà Mau.
(Cách Siêu thị Nguyễn Kim 50m, Khu trung tâm thương mại F7; TP Cà Mau)
- Hướng: đông
- Nhà 3 mặt tiền; 01 trệt và 07 lầu..

Liên hệ chính chủ: ĐT 0935 600 900; 0962 100 400.

Xem File ảnh gốc

3. Hội chợ Hàng tiêu dùng - Cà Mau 2014

 Trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Cà Mau (CTIP) kính mời các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Hội chợ Hàng tiêu dùng - Cà Mau 2014.

4. Danh sách và thông tin về các đầu mối doanh nghiệp phân phối tại Nga

 Để tăng cường công tác kết nối thông tin, XTTM nhằm thúc đẩy XK các sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm sang thị trường Nga trong thời gian tới, Cục XNK (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Cơ quan đại diện Liên bang Nga tại Việt Nam tổng hợp danh sách và thông tin về các đầu mối DN phân phối tại Nga hiện đang có nhu cầu NK hàng nông sản, thủy sản và thực phẩm.

5. Doanh nghiệp LB Nga cần hợp tác kinh doanh các mặt hàng nông thủy hải sản

 Công ty “DILAN” là một trong những doanh nghiệp chuyên về bán buôn và bán lẻ tại thị trường tỉnh Primorye, Viễn Đông, LB Nga. Hiện tại công ty đang có nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm nông thủy hải sản của Việt Nam như cá (cá ngừ, cá rô phi, cá tra-basa, tôm đông lạnh), gạo, đường chè, lạc, hạt điều, các loại rau củ quả…

quảng cáo

Liên kết website